• Konkurs Poezji Angielskiej

  Regulamin konkursu:

  I. Cele konkursu:
  1. Zainteresowanie literaturą angielską i anglojęzyczną młodzieży
  2. Upowszechnianie literatury anglojęzycznej zarówno klasycznej jak i współczesnej.
  3. Przypominanie doskonałych tłumaczeń z języka angielskiego.
  4. Podnoszenie kultury słowa młodzieży.
  5. Promocja i pomoc utalentowanej językowo i artystycznie młodzieży szkolnej.
  6. Stwarzanie warunków do poczucia bliskości z literaturą i kulturą angielską i anglojęzyczną

  II. Regulamin:

  1. CO NAJMNIEJ MIESIĄC PRZED TERMINEM KONKURSU UCZNIOWIE

  OTRZYMUJĄ OD NAUCZYCIELI WYBÓR WIERSZY.

  2. DO WYBORU PODANE SĄ WIERSZE, Z KTÓRYCH NALEŻY WYBRAĆ

  JEDEN I NAUCZYĆ SIĘ GO NA PAMIĘĆ.

  3. UCZESTNICY KONKURSU POJEDYNCZO WCHODZĄ NA SALĘ I PRZED

  DWUOSOBOWĄ KOMISJĄ RECYTUJĄ WYBRANY PRZEZ SIEBIE UTWÓR.

  4. W TRAKCIE RECYTACJI NIE WOLNO PATRZEĆ W TEKST UTWORU

  5. PRZY OCENIE POD UWAGĘ BRANE SĄ NASTĘPUJĄCE ASPEKTY:

  · STOPIEŃ OPANOWANIA TEKSTU ( 0-5 PKT)

  · INTERPRETACJA (O-5 PKT)

  · WYMOWA (0-5 PKT)

  III. Nagrody:

  UCZNIOWIE ZA POSZCZEGÓLNE WYNIKI OTRZYMUJĄ NASTĘPUJĄCE

  OCENY:

  WYNIK                               OCENA

  15-13 PKT                        CELUJĄCY

  12,75-11 PKT                      BARDZO DOBRY

  10,75-9 PKT                     DOBRY

  PONIŻEJ 9 PUNKTÓW      PLUS ZA AKTYWNOŚĆ

  DODATKOWO, LAUREACI KONKURSU OTRZYMAJĄ DYPLOMY.

  WYNIKI KONKURSU BĘDĄ WYWIESZANE W PRZECIĄGU TYGODNIA NA

  TABLICY OGŁOSZEŃ.

  W PRZYPADKU BARDZO WYRÓWNANEGO POZIOMU MOŻLIWA JEST

  DOGRYWKA, A JEJ ZASADY USTALANE SĄ INDYWIDUALNIE Z

  UCZESTNIKAMI.

  UDZIAŁ W KONKURSIE TRAKTOWANY JEST JAKO PRACA DODATKOWA

  NA OCENĘ CELUJĄCĄ NA KONIEC DANEGO SEMESTRU.

  Opracowały: Joanna Naparty i Wanda Kurkus