• Konkurs Poezji Angielskiej

  Regulamin konkursu:

  I. Cele konkursu:
  1. Zainteresowanie literaturą angielską i anglojęzyczną młodzieży
  2. Upowszechnianie literatury anglojęzycznej zarówno klasycznej jak i współczesnej.
  3. Przypominanie doskonałych tłumaczeń z języka angielskiego.
  4. Podnoszenie kultury słowa młodzieży.
  5. Promocja i pomoc utalentowanej językowo i artystycznie młodzieży szkolnej.
  6. Stwarzanie warunków do poczucia bliskości z literaturą i kulturą angielską i anglojęzyczną

  II. Regulamin:

  1. CO NAJMNIEJ MIESIĄC PRZED TERMINEM KONKURSU UCZNIOWIE

  OTRZYMUJĄ OD NAUCZYCIELI WYBÓR WIERSZY.

  2. DO WYBORU PODANE SĄ WIERSZE, Z KTÓRYCH NALEŻY WYBRAĆ

  JEDEN I NAUCZYĆ SIĘ GO NA PAMIĘĆ.

  3. UCZESTNICY KONKURSU POJEDYNCZO WCHODZĄ NA SALĘ I PRZED

  DWUOSOBOWĄ KOMISJĄ RECYTUJĄ WYBRANY PRZEZ SIEBIE UTWÓR.

  4. W TRAKCIE RECYTACJI NIE WOLNO PATRZEĆ W TEKST UTWORU

  5. PRZY OCENIE POD UWAGĘ BRANE SĄ NASTĘPUJĄCE ASPEKTY:

  · STOPIEŃ OPANOWANIA TEKSTU ( 0-5 PKT)

  · INTERPRETACJA (O-5 PKT)

  · WYMOWA (0-5 PKT)

  III. Nagrody:

  UCZNIOWIE ZA POSZCZEGÓLNE WYNIKI OTRZYMUJĄ NASTĘPUJĄCE

  OCENY:

  WYNIK                               OCENA

  15-13 PKT                        CELUJĄCY

  12,75-11 PKT                      BARDZO DOBRY

  10,75-9 PKT                     DOBRY

  PONIŻEJ 9 PUNKTÓW      PLUS ZA AKTYWNOŚĆ

  DODATKOWO, LAUREACI KONKURSU OTRZYMAJA DYPLOMY.

  WYNIKI KONKURSU BĘDĄ WYWIESZANE W PRZECIĄGU TYGODNIA NA

  TABLICY OGŁOSZEŃ.

  W PRZYPADKU BARDZO WYRÓWNANEGO POZIOMU MOŻLIWA JEST

  DOGRYWKA, A JEJ ZASADY USTALANE SĄ INDYWIDUALNIE Z

  UCZESTNIKAMI.

  UDZIAŁ W KONKURSIE TRAKTOWANY JEST JAKO PRACA DODATKOWA

  NA OCENĘ CELUJĄCĄ NA KONIEC DANEGO SEMESTRU.

  Opracowały: Joanna Naparty i Wanda Kurkus

  Wiersze do wyboru w roku szkolnym 2014/15

  In the Garden by Emily Dickinson

  A bird came down the walk:
  He did not know I saw;
  He bit an angle-worm in halves
  And ate the fellow, raw.

  And then he drank a dew
  From a convenient grass,
  And then hopped sidewise to the wall
  To let a beetle pass.

  He glanced with rapid eyes
  That hurried all abroad,–
  They looked like frightened beads, I thought;
  He stirred his velvet head

  Like one in danger; cautious,
  I offered him a crumb,
  And he unrolled his feathers
  And rowed him softer home

  Than oars divide the ocean,
  Too silver for a seam,
  Or butterflies, off banks of noon,
  Leap, plashless, as they swim.

  Stopping By Woods on a Snowy Evening by Robert Frost

  Whose woods these are I think I know.
  His house is in the village though;
  He will not see me stopping here
  To watch his woods fill up with snow.

  My little horse must think it queer
  To stop without a farmhouse near
  Between the woods and frozen lake
  The darkest evening of the year.

  He gives his harness bells a shake
  To ask if there is some mistake.
  The only other sound’s the sweep
  Of easy wind and downy flake.

  The woods are lovely, dark and deep.
  But I have promises to keep,
  And miles to go before I sleep,
  And miles to go before I sleep.

   

  Old Age. by Maya Angelou.
  When you see me sitting quietly,
  Like a sack left on the shelf,
  Don’t think I need you chattering.
  I’m listening to myself.
  Hold! Stop! Don’t pity me!
  Hold! Stop your sympathy!
  Understanding if you got it,
  Otherwise I’ll do without it!

  When my bones are stiff and aching
  And my feet won’t climb the stair,
  I will only ask one favor:
  Don’t bring me no rocking chair.

  When you see me walking, stumbling,
  Don’t study and get it wrong.
  ‘Cause tired don’t mean lazy
  And every goodbye ain’t gone.
  I’m the same person I was back then,
  A little less hair, a little less chin,
  A lot less lungs and much less wind.
  But ain’t I lucky I can still breathe in.