Reforma edukacji

W pierwszej połowie 2017 roku w wyniku dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 385 w Warszawie. 

 

Ustawy wprowadzające reformę edukacji:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59)
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60)

Szkoła Podstawoawa nr 385 otrzymała imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Nowa placówka otworzyła swoje podwoje dla oddziałów przedszkolnych, klas I i III, IV, V, VI i VII a wraz z nimi naukę w roku szkolnym 2017/18 kontymuują uczniowie kl. II i III gimnazjum.

Zachowując status quo Grona Pedagogicznego gimnazjum pozyskaliśmy potrzebnych specjalistów – zwłaszcza w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej gwarantując tym samym odpowiedni poziom wychowawczy i edukacyjny.

 

Wszyscy uczniowie naszej szkoły uczą się na jedną zmianę w utworzonych zgodnie z oczekiwaniami dotyczącymi drugiego języka i konfiguracji towarzyskich oddziałach. Swoje pasje realizują w ramach zajęć obowiązkowych, dodatkowych i zajęć pozalekcyjnych. Klasy III gimnazjum uczestniczą w zajęciach warsztatowych w celu jak najlepszego przygotowania się merytorycznego, psychologicznego i organizacyjnego do czekających ich egzaminów zewnętrznych.

 

Klasy II gim. i VII zapoznawane będą z planowanymi na przyszły rok rozwiązaniami dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w celu jak najlepszego zaplanowania przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami organizują działania na rzecz integracji całego – tak zróżnicowanego obecnie wiekowo środowiska uczniowskiego.

 

Dziękując za zaufanie zwłaszcza naszym nowym uczniom i ich rodzicom zapewniamy, że dołożymy starań, aby stworzyć przyjazną, nowoczesną, bezpieczną, gwarantującą wysoki poziom edukacyjny i wychowawczy szkołę na miarę XXI w.

 

Mamy do tego zasoby, są nimi:

  • życzliwość rodziców i uczniów dla proponowanych rozwiązań,
  • potencjał dzieci i młodzieży,
  • zapał, otwartość na wyzwania i chęć dzielenia się swoimi doświadczeniami naszych nowych koleżanek i kolegów,
  • profesjonalizm, odpowiedzialność, umiejętność współpracy, kreatywność i dobre praktyki wypracowane przez grono pedagogiczne Gim 119,
  • odpowiednio wyposażony, dostosowany do nowych potrzeb obiekt imponujący ciekawymi rozwiązaniami architektonicznymi (największa w dzielnicy hala sportowa, windy, aula, wyposażone w sprzęt multimedialny sale).

 Mając świadomość licznych wyzwań czekających naszą szkolną społeczność serdecznie zapraszamy rodziców i uczniów do twórczej, rzeczowej współpracy na rzecz doskonalenia funkcjonowania szkoły, budowania przyjaznej atmosfery i szukania najlepszych rozwiązań. W tym celu mamy nadzieję wykorzystać możliwości wynikające z bezpośrednich kontaktów nauczycieli z rodzicami, aktywną współpracę z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim oraz systematyczny kontakt za pomocą dziennika elektronicznego.

 

Naszym uczniom życzymy sukcesów edukacyjnych, wielu przyjaciół i ciekawych, konstruktywnych doświadczeń życiowych, a ich rodzicom pewności, że Państwa dzieci uczęszczają do bezpiecznej i nowoczesnej szkoły działającej zgodnie ze standardami XXI w.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP nr 385 w Warszawie